Alexander-tekniikan opettaja Tuula Hietala

Vireyttä & vapautta Alexander-tekniikan keinoin.

Alexander-tekniikka

 • Alexander-tekniikan avulla voi tulla tietoiseksi omista haitallisista reagointi- ja toimintatottumuksista ja oppia päästämään niistä irti.
 • Alexander-tekniikan kehittäjä Frederick Matthias Alexander (1869-1955) kärsi äänenkäytön ongelmista. Systemaattisen tutkimustyön seurauksena F.M. löysi ratkaisun ääniongelmiinsa sekä perustavaalaatua olevia periaatteita ihmisen toiminnasta, joita myös nykytutkimus vahvistaa.
 • Alexander ymmärsi, että ihminen toimii psykofyysisenä kokonaisuutena ja miten tärkeää on tämän kokonaisuuden eli itsen käytön tietoinen ohjaus kaikessa toiminnassa.
 • Alexander-tekniikasta voi hyötyä kuka tahansa. Alexander-tekniikan keinojen avulla opit ehkäisemään turhia jännityksiä niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Tietoinen itsen käyttö mahdollistaa tarkoituksenmukaisemman tavan toimia niin harrastuksissa, työssä kuin arjen askareissakin.
 • Alexander-tekniikkaa käytetään mm. vähentämään stressiä ja parantamaan suorituskykyä esim. soittamisessa, urheilussa, laulamisessa, parantamaan ryhtiä ja äänenkäyttöä sekä helpottamaan niska-, hartia- ja selkäkipuja.
 • Alexander-tekniikkaa opetetaan maailmanlaajuisesti erilaisissa taiteen alan oppilaitoksissa sekä perinteisesti yksityistunneilla.

Tutkittua tietoa

"Alexander-tekniikan oppitunnit tarjoavat krooniseen selkäkipuun pitkäaikaista apua", kertoo British Medical Journalissa 2008 julkaistu laaja kliininen tutkimus. Tutkimus vertaili Alexander-tekniikan, liikunnan ja hieronnan toimivuutta alaselkäkivun hoidossa.Tutkimus osoitti, että Alexander-tekniikalla on pitkäaikaista (vielä vuoden päästä havaittavaa) hyötyä krooniseen ja toistuviin alaselkäkipuihin: osallistujien toimintakyky ja elämänlaatu kohenivat ja kipupäivät vähenivät huomattavasti. Hierontakerroilla ei havaittu pitkäaikaista vaikutusta toimintakykyyn. Pelkällä liikuntareseptillä ei ollut puolestaan merkittävää vaikutusta kipupäivien vähenemiseen.
Tutkimuksen mukaan tehokkain ja kestävin apu selkäkipuihin oli 24 Alexander-tekniikan yksityisoppituntia ja toiseksi paras ( ja kustannustehokkain) oli kuusi Alexander-tekniikan yksityisoppituntia yhdistettynä liikuntareseptiin.

Myös Parkinsonin tautia sairastavien on todettu hyötyvän Alexander-tekniikasta sekä oireiden paremman hallinnan tasolla että taudin hyväksymisen tasolla.

Alexander-tekniikan on todettu vähentävän lihasjännitystä ja -jäykkyyttä sekä vähentävän esiintymisjännitystä muusikoilla.

Viimeisimmässä tutkimuksessa vuodelta 2015 tutkittiin Alexander-tekniikan ja akupunktion vaikutuksia kroonisesta (keskimäärin kuusi vuotta) niskakivuista kärsivien hoidossa verrattuna tavanomaiseen hoitoon. Henkilöt jotka saivat tavanomaisen hoidon lisäksi joko akupunktiota (keskimäärin 10kertaa) tai osallistuivat Alexander-tekniikan tunneille (keskimäärin 14kertaa) saivat huomattavaa, pitkäaikaista hyötyä (vielä vuoden päästä havaittavaa) verrattuna verrokkiryhmään, joka sai vain tavanomaista hoitoa.
Kivun väheneminen sekä kipuun liittyvien toimintakyvyttömyyksien väheneminen lähes kolmanneksella tutkimuksen lopussa oli tilastollisesti merkittävä. Osittain pitkäaikaisvaikutuksia selittää osallistujien parempi usko omiin kykyihin(self-efficacy l. minäpystyvyys), joka oli seurausta saaduista Alexander-tekniikan yksityisoppitunneista.

Lisätietoa tutkimuksista http://alexandertechnique.co.uk/alexander-technique/research ja http://www.finstat.fi/

Astu askel Alexander-tekniikan maailmaan

 

Ajattele toisin

 • Muutos ajattelussa vaikuttaa kehon tilaan ja muutoksilla kehon käytössä on vaikutus mieleen. Ihminen muuttuu aina kokonaisuutena.
 • Reagointi-, toiminta- ja ajattelutavat ovat usein tiedostamattomia. Reaktio puhelinsoittoon tai stressiin voi näkyä esim.niskan jäykistämisenä, liiallisena jännityksenä, jähmettyneenä/lyyhistyneenä olemuksena tai pinnistelynä ja ponnisteluna.Tulemalla tietoiseksi omista haitallisista tottumuksista on niistä mahdollista vapautua.
 • On mahdollista sanoa ei tottumukselle.
 • On mahdollista valita reaktionsa.
 • On mahdollista valita vapaa itsen käyttö.
 

Anna tapahtua

 • Elämä on jatkuvaa liikettä, tasapainoilemme joka hetki maan vetovoimakentässä.
 • Ei ole olemassa yhtä oikeaa asentoa. Istuminen, seisominen, laulaminen, puhuminen jne. ovat liikkeen eri muotoja. Jos vain sallimme liikkeen tapahtua.
 • Muutos tapahtuu epäsuoria keinoja käyttäen. On kyse siitä, että sallit muutoksen tapahtua, ei suorittamisesta.
 • Alexander-tekniikan keinojen avulla voi luoda olosuhteet vapaalle itsen käytölle. Alexander huomasi miten ensisijaista on kaulan, pään ja selän suhde toisiinsa.
 • Kun pää johtaa niin koko keho seuraa. Periaate toimii muillakin selkärankaisilla eläimillä, mutta ihminen usein häiritsee sen toteutumista.
 • Alexander-tekniikan oppitunnilla sinulla on mahdollista saada kokemus siitä, millaista vapaa itsen käyttö on. 
 • Vapaassa itsen käytössä yhdistyy kehon viisaus ja tietoinen ohjaus.

 

Aistit terävinä

 • Aistien (näkö, kuulo, haju, maku, tunto, proprioseptinen l. lihastuntoaisti) avulla tehdään havaintoja itsestä ja ympäristöstä. 
 • Aistit mukautuvat ja turtuvat tottumuksen mukaisiin käyttötapoihin.
 • Kokemus tilasta ympärillämme rakentuu aistien tuoman informaation ja niiden pohjalta tehdyn tulkinnan kautta.
 • Alexander-tekniikan keinojen käyttö mahdollistaa aistien vapaamman käytön.
 • Alexander kuvasi epäluotettavaksi aistitajuksi, sitä ettei voi luottaa siihen miltä tuntuu. Esim. jos ihmisellä on tottumuksena aloittaa laulaminen siten että haukkoo ilmaa, niin ko.maneerin poisjättäminen voi tuntua väärältä, vaikka muutos mahdollistaakin helpomman tavan laulaa ja hengittää.
 

Aidosti tässä

 • Alexander-tekniikka on käytännöllinen menetelmä, jonka keinoja voi soveltaa arjessa.
 • Ymmärryksesi kehon ja mielen yhteydestä ja sen merkityksestä toimintaasi lisääntyy.
 • Havainnoit ympäristöä uudella tavalla.
 • Toimit tarkoituksenmukaisemmin.
 • Olet tasapainoilun tilassa.
 
 

Tunnit

 • Alexander-tekniikkaa opetetaan perinteisesti yksityistunneilla.
 • Tunneilla opettaja ohjaa sanallisesti sekä hienovaraisesti käsillä koskettamalla oppilasta vapaampaan itsensä käyttöön.
 • Alexander-tekniikan keinoja sovelletaan aluksi yksinkertaisiin toimintoihin kuten istumiseen, seisomiseen tai kävelemiseen. 
 • Jos sinulla on joku toiminta johon haluat muutosta (esim. instrumentin soittaminen, laulaminen, äänenkäyttö) voidaan sekin ottaa tarkastelun kohteeksi.
 • Tuntiin kuuluu myös aktiivinen lepoasento, joka auttaa päästämään irti pystyasennon tuomista rasituksista.
 • Järjestän myös pienryhmätunteja, jolloin on mahdollista oppia myös seuraamalla toisessa tapahtuvia muutoksia.
 • Myös luentotyyppiset tunnit isommille ryhmille ovat mahdollisia (esim.TyHy-päivät). Tällöin henkilökohtainen ohjaus tosin jää vähemmälle.

 • Oppilaan kehitysprosessin kannalta on hyvä, jos on mahdollista ottaa tunteja alussa intensiivisesti.Siihen kuinka monta tuntia on tarpeellista ottaa on vaikea vastata. Yleensä perusteiden ja työskentelytavan ymmärtämiseen tarvitaan muutama käyntikerta(3-5 kertaa), 10 oppituntia antaa jo hyvät valmiudet soveltaa tekniikkaa. Alexander itse suositteli 30 käyntikertaa. 
 • Yksityistunti kestää yleensä 45min. Ensimmäisellä kerralla noin tunnin. 

Yhden yksityistunnin hinta 40 €. 
Sarjakortit: 3kertaa/105€, 5 kertaa/175 €, 10 kertaa/300 €. Kimppatunti kaverin kanssa 20 €/hlö. Muista lahjakortit! :)

Ryhmä- ja luento-opetushinnat sovitaan tapauskohtaisesti. 

Opettaja ja yhteystiedot

 

Tuula Hietala

 • Hakeuduin Alexander-tekniikan pariin istuma- ja päätetyön seurauksena tulleiden hartia- ja yläselkäkipujen sekä stressaavan elämäntilanteen vuoksi. Edelliset viisi vuotta ennen opettajakoulutukseen hakeutumista toimin sosiaalialalla ohjaus-ja neuvontatyössä.
 • Valmistuin Alexander-tekniikan opettajaksi Oriveden Alexander-tekniikan opettajakoulusta v.2014. Opetus on kolmevuotinen, 1600 opetustuntia sisältävä opintokokonaisuus. 
 • Kuulun Suomen Alexander-tekniikan opettajayhdistykseen Finstatiin (www.finstat.fi) ja noudatan työssäni yhdistyksen laatimia eettisiä ohjeita.

Huom! YRITYSTOIMINTANI ON TOISTAISEKSI TAUOLLA! 
 

Ajatelmia

 

Haiku of the month:

vapaa hengitys

sidottu hetken seittiin

sen kaariin kiinni